Plán mobility Brno

Vize

Brno je město, kde se snadno žije (i bez automobilu)

Brno se v roce 2050 umísťuje na prvním místě žebříčku hodnotícím kvalitu života ve městech. Žije zde 480 tis. spokojených obyvatel, kteří ani ve volných dnech nejsou nuceni odjíždět z města za čistým vzduchem. Brno je městem, kde se velmi snadno žije bez automobilu. Je to město krátkých cest s propojenými a navazujícími dopravními mody. Mobilita je jakožto stavební kámen kvality života ve městě hlavním politickým tématem, obyvatelé města se již 35 let aktivně a zapojují do tématu městské mobility s tvůrčími podněty. Být seniorem nebo hendikepovaným v Brně neznamená žádné omezení cestovních návyků. Město dlouhodobě, koncepčně a koordinovaně řeší zefektivňování dopravního systému. Snadnost, možnost a rychlost cestování jsou hlavními cíli dopravního plánování. Zároveň je město na základě široké datové základny schopno v oblasti mobility pružně reagovat nejen na trendy v dopravě, ale i demografii, ekonomice a migraci obyvatel.

 

OBLAST ZMĚNY

Podíl cest udržitelných druhů dopravy (VD, cyklo, pěší)

STRATEGICKÉ CÍLE

 • Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné, cyklistické a pěší dopravy
 • Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15% vyšší v r. 2030)
 • Zvýšit počet domácností nevlastnících auto (o 20% do r. 2050)

 

OBLAST ZMĚNY

Komunikační síť města a kvalita veřejných prostor

STRATEGICKÉ CÍLE

 • Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města, po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
 • Zvýšit dostupnost a atraktivitu udržitelných forem dopravy města a jeho zázemí (např. příměstské železnice), (podíl příměstské železnice na referenčních cestách vzroste do r. 2030 o 20% na úkor IAD )
 • Zvýšit počet a kvalitu veřejných prostor (nárůst podílu spokojených obyvatel města s veřejnými prostory o 30% do r. 2030)

 

OBLAST ZMĚNY

Organizace a řízení dopravy a poptávky po dopravě

STRATEGICKÉ CÍLE

 • Propojit dopravní a územní plánování, zavést principy integrovaného dopravního plánování včetně posílení významu telematických systémů
 • Zavést komplexní plánování dopravy zaměstnanců a návštěvníků velkých podniků a institucí včetně záměrů generujících dopravu (např. Plány mobility pro obchodní centra), (firemní plány mobility povinné pro organizace s více než 100 zaměstnanci do r. 2020, 50 zaměstnanci do r. 2025)
 • Zavést vzdělávání, školení, osvětu v oblasti městské mobility a informovanost účastníků dopravního provozu

 

OBLAST ZMĚNY

Ochrana obyvatel před negativními vlivy dopravy, energetická náročnost dopravy

STRATEGICKÉ CÍLE

 • Snížit počet dopravních nehod (plnit národní cíle, např. snížení počtu obětí dopravních nehod do r. 2025 na polovinu oproti roku 2015)
 • Snížit počet obyvatel trpících nadlimitním hlukem z dopravy (do r. 2025 trpí nadlimitním hlukem z dopravy méně než 5% obyvatel města)
 • Snížit emise skleníkových plynů a snížit energetickou náročnost dopravy na cestujícího (čtyřnásobný pokles emisí skleníkových plynů do r. 2050 oproti roku 2010, nebo: 1 tuna ekv. CO2 na osobu a rok do r. 2050); pokles celkové energetické spotřeby v dopravě na cestujícího o 20% do r. 2050)
 • Zajistit spolehlivost dopravního systému při mimořádných událostech
 • Minimalizovat negativní dopady citylogistiky.


- - -

Proces přípravy vize


Návrhy vize

Pracovní návrhy vizí, vzešlých z Expertního workshopu Mobilita v Brně – vize 2050, vám přikládáme níže:

01-vize-josef-kocourek.pdf [ 278.57 kB, PDF

02-vize-zbynek-sperat.pdf [ 243.93 kB, PDF ]

03-vize-martin-hajek.pdf [ 263.5 kB, PDF ]

04-vize-petr-hofhansl.pdf [ 238.28 kB, PDF ]

05-vize-daniel-seidenglanz.pdf [ 248.04 kB, PDF ]

Návrhy vize - pracovní návrhy, které byly vytvořeny později, v průběhu projednávání:

navrh-vize-david-barta.pdf [ 254.18 kB, PDF ]

navrh-vize-od-ksm-mmb.pdf [ 283.76 kB, PDF ]

RMB vybrala na svém jednání dne 22. 12. 2015 vizi Zbyňka Sperata.
Tato vize, doplněná návrhem dělby přepravní práce Brna na kole a Dejchej Brno, bude podkladem pro zpracování návrhové části Plánu mobility.

V průběhu zpracování konceptu návrhové části Plánu mobility se ukázalo, že je nutno upravit návrh dělby přepravní práce tak, aby byla v souladu se schválenou vizí. Tato úprava byla schválena RMB 8.3. 2016.

Schválenou vizi najdete ke stažení zde: plan-mobility-vize.pdf [ 257.78 kB, PDF ]

 

16. 7. 2014
Rada města Brna schválila na svém zasedání výběr zhotovitele Plánu udržitelné městské mobility města Brna (dále jen Plán mobility) – společnost AF CITYPLAN s.r.o.
srpen 2014
Zahájeny práce na analytické části Plánu mobility.
říjen 2014
Odevzdán koncept analytické části Plánu mobility s analýzou současného stavu dopravních módů, stavu životního prostředí a ekonomických a demografických faktorů ovlivňující poptávku po mobilitě - zpracovány SWOT analýza.
10. – 11. 10. 2014
Volby do městských zastupitelstev, proces přípravy Plánu mobility byl pozastaven do ustanovení nového zastupitelstva, Rady města Brna a komisí Rady města Brna.
21. 1. 2015
Komisi dopravy Rady města Brna byl předložen zpracovaný koncept analytické části Plánu mobility.
3. 2. 2015
Koncept analytické části Plánu mobility byl předložen RMB, a ta jmenovala primátora Ing. P. Vokřála politickým garantem Plánu mobility.
únor 2015
Zahájen proces projednání konceptu analytické části Plánu mobility.
únor 2015
Koncept analytické části Plánu mobility byl zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek.
únor 2015
Koncept analytické části Plánu mobility byl ve druhé polovině února rozeslán k připomínkování, odborům Magistrátu města Brna, odborům Jihomoravského kraje, všem městským částem a vybraným odborným institucím a organizacím.
24. 3. 2015
Proběhla veřejná diskuse, na níž byly prezentovány výstupy konceptu analytické části Plánu mobility. Zástupci veřejnosti, občanských i neziskových organizací uplatnili přes sto jednotlivých připomínek. Byly také ustanoveny pracovní skupiny k přípravě Plánu mobility a rozděleny podle tematických oblastí dopravy.
10. 4. 2015
Proběhla prezentace a diskuse k analytické části Plánu mobility se zástupci všech městských částí.
duben 2015
Získané připomínky byly vyhodnoceny a zapracovány do konečné podoby analytické části Plánu mobility.
21. 5. 2015
Analytická část Plánu mobility se zapracovanými připomínkami byla předložena jednání Komise dopravy Rady města Brna a ta ji vzala na vědomí a doporučila Radě města Brna seznámit se s vypořádáním připomínek.
17. 6. 2015
Analytická část Plánu mobility se zapracovanými připomínkami byla předložena Komisi dopravy Rady města Brna a Komisi Smart City Rady města Brna.
30. 6. 2015

Rada města Brna vzala na vědomí vypořádání připomínek, schválila analytickou část Plánu mobility a uložila vedoucímu Odboru dopravy uspořádat ve spolupráci s Kanceláří strategie města expertní workshop pro přípravu vize Plánu mobility.
červenec 2015

Analytická část Plánu mobility a vypořádání připomínek bylo umístěno na webových stránkách Plánu mobility.
červenec - srpen 2015
Odbor dopravy MMB ve spolupráci se Smart City Brno připravil expertní workshop „Mobilita v Brně – Vize 2050“. Cílem tohoto workshopu bylo stanovit návrhy vize, oblasti změn a jednotlivých strategických cílů Plánu mobility a doporučit směr, kterým by se Brno mělo v příštích desetiletích vydat.
3. 9. 2015
Proběhl expertní workshop „Mobilita v Brně – Vize 2050“. Bylo pozváno více než 50 odborníků z oblasti dopravy a dalších oborů, aby společně pracovali na návrzích vizí, oblastí změn a strategických cílů Plánu mobility. Pět návrhů vizí bylo komentováno, doplněno a na závěr prezentováno primátorovi města Brna a dalším členům Rady města Brna.
11. 9. 2015
Pět vizí, které byly diskutovány na expertním workshopu, bylo dále prezentováno dne v rámci Brněnské ozvučné desky, především z hlediska vztahu města a jeho struktury k mobilitě.
21. 9. 2015
Proběhla diskuse pracovních skupin k návrhům vizí, oblastem změn a strategických cílů. Záznamy z jednání pracovních skupin byly umístěny na webových stránkách Plánu mobility.
30. 9. 2015
Náměty získané během diskusí a témata, která byla hodnocena pozitivně v návrzích vzešlých z expertního workshopu, byly shrnuty do návrhu vize, připravené Odborem dopravy ve spolupráci s Kanceláří strategie města. Šest návrhů bylo předloženo na společném jednání Komise dopravy Rady města Brna a Komise Smart City Rady města Brna. Bylo rozhodnuto, že šest návrhů předložených vizí, bude zasláno k posouzení společnostem Brněnské komunikace, DPMB, KORDIS JMK a Odboru dopravy MMB a Kanceláři strategie města. Šest návrhů bylo doplněno sedmým návrhem Mgr. Davida Bárty.
18. 11. 2015
Posouzení návrhů vizí, byla předložena společně se sedmi vizemi na další společné jednání Komise dopravy Rady města Brna a Komise Smart City Rady města Brna.
22. 12. 2015
Rada města Brna vybrala na svém jednání dne 22.12. 2015 vizi Zbyňka Sperata. Tato vize, doplněná návrhem dělby přepravní práce Brna na kole a Dejchej Brno, bude podkladem pro zpracování návrhové části Plánu mobility.
11. 1. 2016
Byla zahájena příprava konceptu návrhové části Plánu mobility.
11. 2. 2016
Byl odevzdán konceptu návrhové části Plánu mobility.
únor 2016
Projednávání konceptu návrhové části Plánu mobility.
25.2. 2016
Panelová diskuse s veřejností ke konceptu návrhové části Plánu mobility.
7. 3. 2016
Proběhlo jednání pracovních skupin Plánu mobility.
8. 3. 2016
RMB projednala úpravu návrhu dělby přepravní práce ve vizi pro rok 2050.
31. 5. 2016
Prodloužení termínu pro zaslání připomínek a komentářů. Bylo obdrženo téměř 700 připomínek.
červen 2016
Analýza obdržených komentářů a připomínek ke konceptu návrhové části Plánu mobility.
15. 6. 2016
Projednání Vypořádání podnětů a připomínek ke konceptu návrhové části Plánu udržitelné městské mobility města Brna na Komisi dopravy RMB.
19. 7. 2016
Rada města Brna vzala na vědomí Vypořádání podnětů a připomínek ke konceptu návrhové části Plánu udržitelné městské mobility města Brna.
červenec 2016
Zahájení dopracování návrhové části Plánu mobility.
srpen 2016 - leden 2017
Dopracování návrhové části Plánu mobility.
13. 10. 2016
Idea Camp
únor 2017
Zahájení projednání návrhové části Plánu mobility s veřejností, odborníky, městskými částmi.
březen 2017
Projednávání návrhové části.
7. 3. 2017
Veřejná diskuse k návrhové části Plánu mobility.
9. 3. 2017
Jednání pracovních skupin k návrhové části Plánu mobility.
14. 3. 2017
Prezentace návrhové části Plánu mobility městským částem.
22. 3. 2017
Prezentace návrhové části Plánu mobility městským částem.
23. 3. 2017
Laboratoř nápadů pro Plán mobility.
30. 4. 2017
Termín pro podání připomínek k návrhové části Plánu mobility.
květen 2017
Závěr zjišťovacího řízení podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v tom smyslu, že koncepce „Plán udržitelné mobility města Brna“ bude posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
květen - červen 2017
Vypořádání připomínek k návrhové části Plánu mobility
červenec 2017
Zahájení zpracovávání posouzení vlivu koncepce Plánu mobility na životní prostřední - SEA
srpen - listopad 2017
Zpracování posouzení vlivu koncepce Plánu mobility na životní prostřední
prosinec 2017
Dne 13.12. 2017 bylo na úřední desce zveřejněn návrhu koncepce „Plán udržitelné mobility města Brna“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a byla také zveřejněna informace o místě a termínu veřejného projednání.
leden 2018
 • Dne 11.1. 2018 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán udržitelné mobility města Brna“ a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.
 • Do termínu 16.1. 2018, tedy 5 dnů od veřejného projednání, kdy končí zákonem stanovený termín pro podání připomínek k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, bylo obdrženo 10 vyjádření, které byly vyhodnoceny.
duben 2018
 • Vyhodnocení obdržených připomínek a upravená koncepce bylo zasláno dne 4.4. 2018 bylo zasláno Krajský úřad Jihomoravského kraje, který má 20 dní na vydání stanoviska.
 • 16.4. vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Brna“.
červen 2018
19.6. projednání stanoviska Krajský úřad Jihomoravského kraje podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Brna“ Zastupitelstvem města Brna.
září 2018
 • Projednání návrhové části Plánu mobility Zastupitelstvem města Brna.
 • Návrhová část Plánu udržitelné městské mobility města Brna byla schválena Zastupitelstvem města Brna na jeho zasedání č. Z7/41, které proběhlo dne 4. září 2018.
Napište nám
Poznámka