Plán mobility Brno

O projektu

Plán udržitelné městské mobility města Brna je strategický dokument, který na základě komplexní analýzy dopravních, ekonomických i demografických údajů stanoví opatření, jejichž realizace umožní uspokojení potřeb mobility lidí i firem ve městě a jeho okolí. Dokument klade důraz na udržitelný rozvoj a zlepšení kvality života ve městě Brně. Plán mobility je také strategickým dokumentem z hlediska čerpání dotací Evropské unie na podporu rozvoje dopravní infrastruktury.

Plán mobility je rozdělen na jednotlivé etapy:

Analytická část

Řeší analýzu současného stavu všech dopravních módů (individuální automobilová doprava, doprava v klidu, cyklistická a pěší doprava, veřejná doprava, železniční a letecká doprava), dále je popsán stav životního prostředí ve městě a ekonomické a demografické faktory ovlivňující poptávku po mobilitě. Pro každou z těchto oblastí je zpracována SWOT analýza.

Návrhová část

Zpracovatel na základě předchozí analýzy a navrženého rozvoje sítě navrhne rozmístění a nutnou výstavbu nebo úpravy technického zázemí všech dopravních systémů (např. vozovny a měnírny, parkovací kapacity, logistická distribuční centra, dohledová centra s telematickým řízením, včetně jejich územních a technologických nároků.) Budou navrženy také konkrétní možnosti organizačních a preferenčních opatření pro zvýšení plynulosti a atraktivity jednotlivých druhů dopravy s minimalizací jejích negativních dopadů do území.

Návrhová část bude obsahovat přehledně zpracovaný a z hlediska efektivity zdůvodněný návrh etapizace rozvoje jednotlivých systémů od současného stavu k návrhovému horizontu (rok 2030), včetně postupného uplatňování organizačních a preferenčních opatření neinvestiční nebo investičně méně náročné povahy. Budoucí etapový a návrhový systém bude ověřen na dopravním modelu a podle pracovních výsledků případně upraven. Model bude pracovat s kapacitou jednotlivých dopravních koridorů a uzlů s návrhem její reálné optimalizace.

Akční plán udržitelné městské mobility města Brna - seznam projektů

Tento dokument bude obsahovat seznam opatření, sestavených podle jejich priorit pro naplnění strategických cílů v oblasti mobility ve městě Brně. Součástí budou také investiční náklady jednotlivých projektů a návrh možných zdrojů financování.

Každá z těchto dílčích částí Plánu mobility bude projednána odbornou i laickou veřejností a následně předložena voleným orgánům města ke schválení.

Zpracování jednotlivých etap bude zahájeno až po projednání předchozí části. Výsledný Akční plán udržitelné městské mobility města Brna - seznam projektů bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Brna. Nedílnou součástí Plánu mobility je veřejná diskuse s odbornou i laickou veřejností.

Zpracování Plánu mobility zadalo statutární město Brno, zastoupené Odborem dopravy, Oddělením koncepce dopravy a předpokládané dokončení plánu mobility je naplánované na přelom roku 2015/2016. Práce byly zahájeny v srpnu 2014, analytická část byla odevzdána v říjnu 2014.

Popis aktivit souvisejících s veřejnou diskusí prezentací Plánu mobility veřejnosti je obsažen ve Strategii komunikace a propagace pro Plán udržitelné městské mobility Brno (dále jen Strategie komunikace).

Zpracovatelem Plánu mobility je firma AF-CITYPLAN s.r.o.,
zpracovatelem Strategie komunikace a realizátorem aktivit je firma MEDIA AGE, s.r.o.

Strategie komunikace a realizace veřejných diskusí je spolufinancována z evropského projektu CH4LLENGE (web: http://www.sump-challenges.eu)

 

Harmonogram

Zde jsme pro vás přípravili sumarizaci dosavadního i plánovaného průběhu projednávání Plánu udržitelné městské mobility města Brna, který budeme aktuálně doplňovat:

180918-postup-pripravy-sump-web-update.pdf[ 230.49 kB, PDF ]

 

Schéma postupu Plánu Mobility

 

 

Postup prací můžete sledovat v časové ose níže na webových stránkách.

16. 7. 2014
Rada města Brna schválila na svém zasedání výběr zhotovitele Plánu udržitelné městské mobility města Brna (dále jen Plán mobility) – společnost AF CITYPLAN s.r.o.
srpen 2014
Zahájeny práce na analytické části Plánu mobility.
říjen 2014
Odevzdán koncept analytické části Plánu mobility s analýzou současného stavu dopravních módů, stavu životního prostředí a ekonomických a demografických faktorů ovlivňující poptávku po mobilitě - zpracovány SWOT analýza.
10. – 11. 10. 2014
Volby do městských zastupitelstev, proces přípravy Plánu mobility byl pozastaven do ustanovení nového zastupitelstva, Rady města Brna a komisí Rady města Brna.
21. 1. 2015
Komisi dopravy Rady města Brna byl předložen zpracovaný koncept analytické části Plánu mobility.
3. 2. 2015
Koncept analytické části Plánu mobility byl předložen RMB, a ta jmenovala primátora Ing. P. Vokřála politickým garantem Plánu mobility.
únor 2015
Zahájen proces projednání konceptu analytické části Plánu mobility.
únor 2015
Koncept analytické části Plánu mobility byl zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek.
únor 2015
Koncept analytické části Plánu mobility byl ve druhé polovině února rozeslán k připomínkování, odborům Magistrátu města Brna, odborům Jihomoravského kraje, všem městským částem a vybraným odborným institucím a organizacím.
24. 3. 2015
Proběhla veřejná diskuse, na níž byly prezentovány výstupy konceptu analytické části Plánu mobility. Zástupci veřejnosti, občanských i neziskových organizací uplatnili přes sto jednotlivých připomínek. Byly také ustanoveny pracovní skupiny k přípravě Plánu mobility a rozděleny podle tematických oblastí dopravy.
10. 4. 2015
Proběhla prezentace a diskuse k analytické části Plánu mobility se zástupci všech městských částí.
duben 2015
Získané připomínky byly vyhodnoceny a zapracovány do konečné podoby analytické části Plánu mobility.
21. 5. 2015
Analytická část Plánu mobility se zapracovanými připomínkami byla předložena jednání Komise dopravy Rady města Brna a ta ji vzala na vědomí a doporučila Radě města Brna seznámit se s vypořádáním připomínek.
17. 6. 2015
Analytická část Plánu mobility se zapracovanými připomínkami byla předložena Komisi dopravy Rady města Brna a Komisi Smart City Rady města Brna.
30. 6. 2015

Rada města Brna vzala na vědomí vypořádání připomínek, schválila analytickou část Plánu mobility a uložila vedoucímu Odboru dopravy uspořádat ve spolupráci s Kanceláří strategie města expertní workshop pro přípravu vize Plánu mobility.
červenec 2015

Analytická část Plánu mobility a vypořádání připomínek bylo umístěno na webových stránkách Plánu mobility.
červenec - srpen 2015
Odbor dopravy MMB ve spolupráci se Smart City Brno připravil expertní workshop „Mobilita v Brně – Vize 2050“. Cílem tohoto workshopu bylo stanovit návrhy vize, oblasti změn a jednotlivých strategických cílů Plánu mobility a doporučit směr, kterým by se Brno mělo v příštích desetiletích vydat.
3. 9. 2015
Proběhl expertní workshop „Mobilita v Brně – Vize 2050“. Bylo pozváno více než 50 odborníků z oblasti dopravy a dalších oborů, aby společně pracovali na návrzích vizí, oblastí změn a strategických cílů Plánu mobility. Pět návrhů vizí bylo komentováno, doplněno a na závěr prezentováno primátorovi města Brna a dalším členům Rady města Brna.
11. 9. 2015
Pět vizí, které byly diskutovány na expertním workshopu, bylo dále prezentováno dne v rámci Brněnské ozvučné desky, především z hlediska vztahu města a jeho struktury k mobilitě.
21. 9. 2015
Proběhla diskuse pracovních skupin k návrhům vizí, oblastem změn a strategických cílů. Záznamy z jednání pracovních skupin byly umístěny na webových stránkách Plánu mobility.
30. 9. 2015
Náměty získané během diskusí a témata, která byla hodnocena pozitivně v návrzích vzešlých z expertního workshopu, byly shrnuty do návrhu vize, připravené Odborem dopravy ve spolupráci s Kanceláří strategie města. Šest návrhů bylo předloženo na společném jednání Komise dopravy Rady města Brna a Komise Smart City Rady města Brna. Bylo rozhodnuto, že šest návrhů předložených vizí, bude zasláno k posouzení společnostem Brněnské komunikace, DPMB, KORDIS JMK a Odboru dopravy MMB a Kanceláři strategie města. Šest návrhů bylo doplněno sedmým návrhem Mgr. Davida Bárty.
18. 11. 2015
Posouzení návrhů vizí, byla předložena společně se sedmi vizemi na další společné jednání Komise dopravy Rady města Brna a Komise Smart City Rady města Brna.
22. 12. 2015
Rada města Brna vybrala na svém jednání dne 22.12. 2015 vizi Zbyňka Sperata. Tato vize, doplněná návrhem dělby přepravní práce Brna na kole a Dejchej Brno, bude podkladem pro zpracování návrhové části Plánu mobility.
11. 1. 2016
Byla zahájena příprava konceptu návrhové části Plánu mobility.
11. 2. 2016
Byl odevzdán konceptu návrhové části Plánu mobility.
únor 2016
Projednávání konceptu návrhové části Plánu mobility.
25.2. 2016
Panelová diskuse s veřejností ke konceptu návrhové části Plánu mobility.
7. 3. 2016
Proběhlo jednání pracovních skupin Plánu mobility.
8. 3. 2016
RMB projednala úpravu návrhu dělby přepravní práce ve vizi pro rok 2050.
31. 5. 2016
Prodloužení termínu pro zaslání připomínek a komentářů. Bylo obdrženo téměř 700 připomínek.
červen 2016
Analýza obdržených komentářů a připomínek ke konceptu návrhové části Plánu mobility.
15. 6. 2016
Projednání Vypořádání podnětů a připomínek ke konceptu návrhové části Plánu udržitelné městské mobility města Brna na Komisi dopravy RMB.
19. 7. 2016
Rada města Brna vzala na vědomí Vypořádání podnětů a připomínek ke konceptu návrhové části Plánu udržitelné městské mobility města Brna.
červenec 2016
Zahájení dopracování návrhové části Plánu mobility.
srpen 2016 - leden 2017
Dopracování návrhové části Plánu mobility.
13. 10. 2016
Idea Camp
únor 2017
Zahájení projednání návrhové části Plánu mobility s veřejností, odborníky, městskými částmi.
březen 2017
Projednávání návrhové části.
7. 3. 2017
Veřejná diskuse k návrhové části Plánu mobility.
9. 3. 2017
Jednání pracovních skupin k návrhové části Plánu mobility.
14. 3. 2017
Prezentace návrhové části Plánu mobility městským částem.
22. 3. 2017
Prezentace návrhové části Plánu mobility městským částem.
23. 3. 2017
Laboratoř nápadů pro Plán mobility.
30. 4. 2017
Termín pro podání připomínek k návrhové části Plánu mobility.
květen 2017
Závěr zjišťovacího řízení podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v tom smyslu, že koncepce „Plán udržitelné mobility města Brna“ bude posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
květen - červen 2017
Vypořádání připomínek k návrhové části Plánu mobility
červenec 2017
Zahájení zpracovávání posouzení vlivu koncepce Plánu mobility na životní prostřední - SEA
srpen - listopad 2017
Zpracování posouzení vlivu koncepce Plánu mobility na životní prostřední
prosinec 2017
Dne 13.12. 2017 bylo na úřední desce zveřejněn návrhu koncepce „Plán udržitelné mobility města Brna“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a byla také zveřejněna informace o místě a termínu veřejného projednání.
leden 2018
  • Dne 11.1. 2018 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán udržitelné mobility města Brna“ a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.
  • Do termínu 16.1. 2018, tedy 5 dnů od veřejného projednání, kdy končí zákonem stanovený termín pro podání připomínek k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, bylo obdrženo 10 vyjádření, které byly vyhodnoceny.
duben 2018
  • Vyhodnocení obdržených připomínek a upravená koncepce bylo zasláno dne 4.4. 2018 bylo zasláno Krajský úřad Jihomoravského kraje, který má 20 dní na vydání stanoviska.
  • 16.4. vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Brna“.
červen 2018
19.6. projednání stanoviska Krajský úřad Jihomoravského kraje podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Brna“ Zastupitelstvem města Brna.
září 2018
  • Projednání návrhové části Plánu mobility Zastupitelstvem města Brna.
  • Návrhová část Plánu udržitelné městské mobility města Brna byla schválena Zastupitelstvem města Brna na jeho zasedání č. Z7/41, které proběhlo dne 4. září 2018.
Napište nám
Poznámka