Plán mobility Brno

Koncept návrhové části Plánu mobility

Dokument, který najdete na tomto odkaze je pracovní verzí určenou pro projednání s občany, odbornou veřejností, příslušnými odbory magistrátu města Brna i krajského úřadu a vybranými institucemi.

Připomínky a podněty je možno do 21. března 2016 zasílat e-mailem na adresu: info@mobilitabrno.cz, případně poštou na adresu:

Odbor dopravy MMB 
Kounicova 67
601 67 Brno


Poté budou ve spolupráci se zpracovatelem Plánu mobility, společností AF CITYPLAN, vyhodnoceny a předloženy Radě města Brna a jejím poradním orgánům. Předpokládaný termín projednání v Radě města Brna je duben/květen 2016.

Děkujeme Vám za Váš zájem a spolupráci.
Odbor dopravy MMB

 

Koncept návrhové části s přílohami ke stažení:

Koncept návrhové části plánu mobility [ 4.06 MB, PDF ]

Cíle a indikátory [ 61 kB, PDF ]

navrhy-projektu-pro-rok-2023.pdf [ 36.97 kB, PDF ]

navrhy-projektu-pro-rok-2030.pdf [ 37.01 kB, PDF ]

 

 

Návrhy vize

Pracovní návrhy vizí, vzešlých z Expertního workshopu Mobilita v Brně – vize 2050, vám přikládáme níže:

Návrh vize Josef Kocourek [ 278.57 kB, PDF ]

Návrh vize Zbynek Sperat [ 243.93 kB, PDF ]

Návrh vize Martin Hájek [ 263.5 kB, PDF ]

Návrh vize Petr Hofhansl [ 238.28 kB, PDF ]

Návrh vize Daniel Seidenglanz [ 248.04 kB, PDF ]


Návrhy vize - pracovní návrhy, které byly vytvořeny později, v průběhu projednávání:

Návrh vize David Bárta [ 254.18 kB, PDF ]

Návrh vize odboru dopravy MMB [ 283.76 kB, PDF ]

 

RMB vybrala na svém jednání dne 22. 12. 2015 vizi Zbyňka Sperata.
Tato vize, doplněná návrhem dělby přepravní práce Brna na kole a Dejchej Brno, bude podkladem pro zpracování návrhové části Plánu mobility.

V průběhu zpracování konceptu návrhové části Plánu mobility se ukázalo, že je nutno upravit návrh dělby přepravní práce tak, aby byla v souladu se schválenou vizí. Tato úprava byla schválena RMB 8.3. 2016.

Schválenou vizi najdete ke stažení zde: plan-mobility-vize.pdf [ 257.78 kB, PDF ]

 

Dokumentaci návrhové části pro vás zveřejníme po dokončení této etapy projektu.

Návrhová část Plánu mobility bude na základě předchozích rozborů (obsažených v Analytické části), stavu dopravních systémů i ostatních faktorů ovlivňujících mobilitu obsahovat návrh opatření vedoucích ke zlepšení kvality života ve městě.

Výstupem bude tzv. Akční plán udržitelné městské mobility města Brna - seznam projektů, který bude obsahovat seznam opatření, sestavený podle důležitosti staveb včetně odhadu finančních nákladů na jejich realizaci.

 

16. 7. 2014
Rada města Brna schválila na svém zasedání výběr zhotovitele Plánu udržitelné městské mobility města Brna (dále jen Plán mobility) – společnost AF CITYPLAN s.r.o.
srpen 2014
Zahájeny práce na analytické části Plánu mobility.
říjen 2014
Odevzdán koncept analytické části Plánu mobility s analýzou současného stavu dopravních módů, stavu životního prostředí a ekonomických a demografických faktorů ovlivňující poptávku po mobilitě - zpracovány SWOT analýza.
10. – 11. 10. 2014
Volby do městských zastupitelstev, proces přípravy Plánu mobility byl pozastaven do ustanovení nového zastupitelstva, Rady města Brna a komisí Rady města Brna.
21. 1. 2015

Komisi dopravy Rady města Brna byl předložen zpracovaný koncept analytické části Plánu mobility.
3. 2. 2015
Koncept analytické části Plánu mobility byl předložen RMB, a ta jmenovala primátora Ing. P. Vokřála politickým garantem Plánu mobility.
únor 2015
Zahájen proces projednání konceptu analytické části Plánu mobility.
únor 2015
Koncept analytické části Plánu mobility byl zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek.
únor 2015
Koncept analytické části Plánu mobility byl ve druhé polovině února rozeslán k připomínkování, odborům Magistrátu města Brna, odborům Jihomoravského kraje, všem městským částem a vybraným odborným institucím a organizacím.
24. 3. 2015
Proběhla veřejná diskuse, na níž byly prezentovány výstupy konceptu analytické části Plánu mobility. Zástupci veřejnosti, občanských i neziskových organizací uplatnili přes sto jednotlivých připomínek. Byly také ustanoveny pracovní skupiny k přípravě Plánu mobility a rozděleny podle tematických oblastí dopravy.
10. 4. 2015
Proběhla prezentace a diskuse k analytické části Plánu mobility se zástupci všech městských částí.
duben 2015
Získané připomínky byly vyhodnoceny a zapracovány do konečné podoby analytické části Plánu mobility.
21. 5. 2015
Analytická část Plánu mobility se zapracovanými připomínkami byla předložena jednání Komise dopravy Rady města Brna a ta ji vzala na vědomí a doporučila Radě města Brna seznámit se s vypořádáním připomínek.
17. 6. 2015
Analytická část Plánu mobility se zapracovanými připomínkami byla předložena Komisi dopravy Rady města Brna a Komisi Smart City Rady města Brna.
30. 6. 2015

Rada města Brna vzala na vědomí vypořádání připomínek, schválila analytickou část Plánu mobility a uložila vedoucímu Odboru dopravy uspořádat ve spolupráci s Kanceláří strategie města expertní workshop pro přípravu vize Plánu mobility.
červenec 2015

Analytická část Plánu mobility a vypořádání připomínek bylo umístěno na webových stránkách Plánu mobility.
červenec - srpen 2015
Odbor dopravy MMB ve spolupráci se Smart City Brno připravil expertní workshop „Mobilita v Brně – Vize 2050“. Cílem tohoto workshopu bylo stanovit návrhy vize, oblasti změn a jednotlivých strategických cílů Plánu mobility a doporučit směr, kterým by se Brno mělo v příštích desetiletích vydat.
3. 9. 2015
Proběhl expertní workshop „Mobilita v Brně – Vize 2050“. Bylo pozváno více než 50 odborníků z oblasti dopravy a dalších oborů, aby společně pracovali na návrzích vizí, oblastí změn a strategických cílů Plánu mobility. Pět návrhů vizí bylo komentováno, doplněno a na závěr prezentováno primátorovi města Brna a dalším členům Rady města Brna.
11. 9. 2015
Pět vizí, které byly diskutovány na expertním workshopu, bylo dále prezentováno dne v rámci Brněnské ozvučné desky, především z hlediska vztahu města a jeho struktury k mobilitě.
21. 9. 2015
Proběhla diskuse pracovních skupin k návrhům vizí, oblastem změn a strategických cílů. Záznamy z jednání pracovních skupin byly umístěny na webových stránkách Plánu mobility.
30. 9. 2015
Náměty získané během diskusí a témata, která byla hodnocena pozitivně v návrzích vzešlých z expertního workshopu, byly shrnuty do návrhu vize, připravené Odborem dopravy ve spolupráci s Kanceláří strategie města. Šest návrhů bylo předloženo na společném jednání Komise dopravy Rady města Brna a Komise Smart City Rady města Brna. Bylo rozhodnuto, že šest návrhů předložených vizí, bude zasláno k posouzení společnostem Brněnské komunikace, DPMB, KORDIS JMK a Odboru dopravy MMB a Kanceláři strategie města. Šest návrhů bylo doplněno sedmým návrhem Mgr. Davida Bárty.
18. 11. 2015
Posouzení návrhů vizí, byla předložena společně se sedmi vizemi na další společné jednání Komise dopravy Rady města Brna a Komise Smart City Rady města Brna.
22. 12. 2015
Rada města Brna vybrala na svém jednání dne 22.12. 2015 vizi Zbyňka Sperata. Tato vize, doplněná návrhem dělby přepravní práce Brna na kole a Dejchej Brno, bude podkladem pro zpracování návrhové části Plánu mobility.
11. 1. 2016
Byla zahájena příprava konceptu návrhové části Plánu mobility.
11. 2. 2016
Byl odevzdán konceptu návrhové části Plánu mobility.
únor 2016
Projednávání konceptu návrhové části Plánu mobility.
25.2. 2016
Projednávání konceptu návrhové části Plánu mobility.
7. 3. 2016
Proběhne jednání pracovních skupin Plánu mobility.
21. 3. 2016
Termín pro zaslání komentářů ke konceptu návrhové části Plánu mobility. Následné zpracovávání stanoviska ke komentářům.
duben – květen 2016
Proces projednávání stanoviska ke komentářům ke konceptu návrhové části Plánu mobility v komisích Rady města Brna a projednání Radou města Brna.
duben – květen 2016
Zahájení dopracování návrhové části Plánu mobility.
červen 2016
Proces projednání návrhové části Plánu mobility v komisích Rady města Brna a projednání Radou města Brna. Následně prezentace návrhové části Plánu mobility.
červen 2016
Plánované schválení návrhové části Plánu mobility Radou města Brna.
červenec – srpen 2016
Zahájení přípravy Akčního plánu pro Plán mobility.
září 2016
Plánované schválení Akčního plánu pro Plán mobility Radou města Brna.
Napište nám
Poznámka
*Short info text